BCM Policy

BCM POLICY

The Policy of Business Ethic and Internal Control System

            This policy is established to ensure that the company’s business process, transaction, and all financial reports or its record related shall be reliability, accuracy, and compliance to the law, company’s code of conduct, and all international standard requirements concerned. By these related matters, they will be upholding as a part of this policy. At this point, so Top management would like state that every activities of company business will be implemented, monitored and controlled effectively according to the purposes as following; 1. Company’s business activity shall be executed and controlled with efficient and effective as the business plan defined by any period. 2. Company financial information and report will be accuracy and reliable according to actual business status and accounting standard concerned. 3. Company’s all concerned parties (such; employee, customer, supplier, community, competitor, etc.) will be promoted to ensure their activities will be organized and treated according to the manner of business ethic or company’s code of conduct effectively. As above mention, Top management hopes to get companywide cooperation from all parties to support internal control policy and activity required in business supply chain to drive corporate governance and social responsibility program successfully.

นโยบายด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ

          เนื่องด้วยมาตรฐานทางด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและเพื่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯให้เป็นองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพต่อสังคม นโยบายนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ กิจกรรมการดำเนินงานใดๆ ตลอดจนข้อมูลรายงานและบันทึกสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงสถานะกิจการของบริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมาย ข้อกำหนดด้านจริยธรรมในการทำงานของบริษัทฯ และรวมถึงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ ทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยึดถือและดำรงไว้ซึ่งนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ดังนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารจึงเห็นควรกำหนดให้ทุกฝ่ายและพนักงานทุกคนปฏิบัติงาน ดูแลและควบคุมกิจกรรมต่างๆโดยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักฯโยบายดังนี้

1. กิจกรรมธุรกิจของบริษัทฯจะถูกบริหารและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตามแผนงานธุรกิจของบริษัทฯที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา

2. ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบกิจการและรายงานต่างๆและต้องมีความถูกต้องน่าเชื่อถือเป็นจริงสอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจหรือผลประกอบกิจการ และถูกต้องตามหลักการมาตรฐานบัญชี

3. ทุกส่วนฝ่ายและพนักงานทุกคน ตลอดจนลูกค้า, ผู้ขาย, คู่แข่งขัน, และชุมชนที่มี่ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการส่งเสริมและการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการและจัดการบนหลักการด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนฝ่ายเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินการใดๆตามนโยบายนี้ และตลอดจนบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต่อกัน เพื่อที่จะขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างประสบความสำเร็จตลอดไป

 


16 July 2020

Viewed 2622 times